מערכת הבריאות: מבט על

Document Information

מאמר זה נותן מבט על לגבי מערכת הבריאות בישראל נכון לסוף שנת 2019.