Dov Chernichovsky

Ph.D. EconomicsJune 2012 - Dov Chernichovsky

תפישתו של האוצר את מנגנון השוק החופשי בתחום מערכת שירותי הרפואה, היא פשטנית במקרה הטוב.

ב 1992, עת שימשתי שליח של הבנק העולמי לעניין מערכת שירותי הרפואה ברוסיה, הופגשתי עם מיכאיל דמיטרייב, כלכלן ממדרגה ראשונה, סגנו-עוזרו של השר לתכנון כלכלי (הכול יכול) של המעצמה המתחדשת. באותם ימים, לאחר נפילת החומות וכ 70 שנות שלטון סובייטי, קשה היה לשכנע כלכלנים רוסיים צעירים, משוחררים ונועזים, כמו מיכאיל, ששוק החופשי ואי מעורבות ציבורית אינם מפתחות לגן עדן כלכלי.